صدور عدم خلاف و پايانكار نیازمند تکمیل مدارک زیر است :
الف) مدارك مورد نياز:
1- ارائه سند مالكيت
2- ارائه اصل شناسنامه ساختمان (براي املاك داراي پراونه ساختماني)
3- ارئه گزارش مهندس ناظر جهت درصد پيشرفت عمليات ساختماني (عدم خلاف)
در صورت اتمام عمليات ساختماني (پايانكار) كليه عمليات ساختماني بالاخص نماسازي بايستي انجام شده باشد.
4- ارائه كد پستي
ب) مراحل انجام كار:
1- مراجعه به واحد ساختماني و ثبت‌ كد نوسازي و درخواست كتبي و تعيين زمان بازديد از ملك
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد).
3- در صورتيكه ساختمان بر اساس پروانه ساختماني و مطابق مندرجات پروانه ساختماني احداث و تخلفي نداشته باشد توسط واحد ساختماني شهرداري گزارش تهيه و به واحدهاي درآمد و نوسازي ارجاع مي‌گردد. (در صورتيكه ساختمان بدون پروانه و داراي تخلف باشد پس از ارجاع به كميسيون ماده صد مطابق حكم صادره عمل خواهد شد).
4- استعلام از اداره پست و آتش‌نشاني
5- محاسبه و صدور فيش عوارض درآمد و نوسازي و پرداخت فيش صادره و تحويل يك نسخه از آن به واحدهاي درآمد و نوسازي
6- ممهور نمودن گزارش ساختماني توسط واحد درآمد و نوسازي
7- مراجعه به واحد ساختماني و صدور عدم خلاف يا پايانكار
8- تأييدات (امضاي مسئول شهرسازي- ساختماني، معاونت فني و شهرسازي، شهردار)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اخذ جواز ساختمان میتوانید از طریق نماینده ما آقای سینا جعفری راد در کلاردشت پیگیری نمائید.

شماره تماس : 09367473061  آقای جعفری راد