1. افزایش چش افزایش چشمگیر مالكیت افراد غیربومی در خانه های دوم

مطالعات میدانی همچنین نشان میدهد كه مالكیت خانه های دوم عمدتاً با افراد غیربومی است و این روند در محلات مرغوب كلاردشت سرعت بیشتری داشته است. نتیجه این عملكرد این است كه افزایش نسبی قیمت زمین تا آن حد بالا رفته كه توان خرید ویلا در کلاردشت از افراد بومی سلب شده و جدایی گزینی افراد غیربومی در این قبیل مكانها را موجب شده است. در حال حاضر این پدیده در چند محله شهر كلاردشت و برخی روستاها به وضوح دیده میشود. نسبت مالكین غیربومی خانه های دوم در محله سردار جنگل به 100 درصد، در محله گرك پس 98 درصد، در اجابیت 90 درصد و در رودبارك به 89 درصد رسیده است.

نسبت مالكین غیربومی خانه های دوم در روستاهای كلاردشت نیز رو به افزایش است و به 97 درصد در روستای لشسر، 91 درصد روستاهای عثمانكلا و اویجدان، 88 درصد، روستای پیمبور 84 درصد، روستاهای والت و پیشنبور 83 درصد، روستاهای طویدره و كُلمه، 82 درصد، روستای تبرسو 75 درصد در روستای پی قلعه رسیده است.

  1. پیامدهای اقتصادی

 پیامدهای اقتصادی در ناحیه كوهستانی كلاردشت سالیان متمادی اقتصاد سنتی مبتنی بر زراعت گندم و جو، دامداری سنتی، باغداری و تولید برخی محصولات جالیزی و سبزیجات و صنایع دستی (به ویژه تولید فرش دستبافت) متداول بوده است. هر چند دامداری كلاردشت به پشتوانه وجود مراتع خوب، از رونق چشمگیری برخوردار بوده و خانوارهای دامدار و تولیدكنندگان اصلی فرش دستباف روزگار پر رونق اقتصادی را شاهد بوده اند. در مقابل دیگر بخش های اقتصادی منطقه از سطح درآمد پائین رنج میبرده اند. در نتیجه عده زیادی به دلیل نبودن زمینه های اشتغال در محل ناگزیر بودند كه به تهران و دیگر شهرها مهاجرت كنند. علاوه بر مهاجرین (دائمی)، عده ای از مردان و زنان جوان ساكن در شهر و روستاهای كلاردشت به ناچار همه ساله به صورت كارگران فصلی در شالیزارها و باغات مركبات شهرها و روستاهای جلگه ای كار میكردند تا بتوانند تأمین معاش نمایند. مقارن همین ایام است كه تبلیغات زیاد برای معرفی منطقه كلاردشت از یكسو و ناكافی بودن درآمد، مردمان منطقه از جهات دیگر موجب میشود كه نوعی تهاجم شهری به منطقه صورت گیرد. در واقع دلیل عمده انگیزه خرید ویلا در کلاردشت یا فروش اراضی و باغات توسط مالكین محلی و جایگزینی اقتصاد نوین (اقتصاد مبتنی بر گردشگری) در منطقه در نتیجه وضعیت نابسامان و نگران كننده اقتصاد سنتی بوده است. رونق گردشگری و به دنبال آن شكل گیری خانه های دوم در این ناحیه باعث بروز دگرگونی هایی در ساختار اقتصادی و اجتماعی مردم شده، به طوریكه برخی مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری به سرعت جایگزین مشاغل قبلی شده و نهایتاً اقتصادی ظاهراً شكوفا در منطقه شكل گرفته است؛ اگرچه مسائل اجتماعی و معضلات آن جای بحث مفصل دیگری دارد. بدون تردید همانگونه كه عده ای معتقدند «گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغالزایی و ایجاد درآمد است و میتواند وسیله مهمی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع روستایی باشد»، بدون تردید رونق گردشگری در كلاردشت نیز تبعات مثبت و ارزندهای در پی داشته و به نوبه خود زمینه های اشتغال افراد بومی و بالا رفتن درآمد آن ها را مهیا كرده است. ایجاد مشاغلی چون فروش ویلا در کلاردشت یا ساخت و ساز ویلاها (خانه های دوم)، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی، ایجاد و توسعه اماكن میهمانپذیر و استراحتگاهها، رستوران ها و اماكن پذیرایی، ایجاد و گسترش ویلاهای شخصی و سوئیتها به منظور اسكان مسافران، گسترش شبكه های حمل و نقل، رونق سوپر ماركتها و صنایع دستی و تولیدات محلی همه بیانگر تغییر در روند تحولی ساختار اقتصادی منطقه مورد مطالعه و نشان دهنده كاهش شاغلین در بخشهای كشاورزی و دامداری و فعالیتهای مرتبط با اقتصاد سنتی و افزایش مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری است.

جاذبه های کلاردشت

جاذبه های کلاردشت

سرمایه گذاری در گردشگری روستایی باید از اقتصاد روستایی حمایت همه جانبه داشته باشد در حالی كه در نواحی روستایی مورد مطالعه نه تنها به این اصل مهم توجه نشده بلكه به دلیل  نداشتن طـرح و برنامـه كـلان و عـدم حضور فعال سازمان متولی گردشگری، تمامی زیرساخت ها و زمینه های اقتصاد سنتی از بین رفته در حـالی كـه هـر یك در جایگاه خود به عنوان یك مؤلفه گردشگری روستایی قابل طرح و ارائه بوده و علاوه بـر ایجـاد اشـتغال و درآمدزایی برای افراد محلی می توانستند به عنوان جاذبه ها و دیدنی های محیط روستا در دسترس گردشگران قـرار گیرند.

  1. پیامدهای زیست محیطی

 پیامدهای زیست محیطی روستا بنـا بـه ماهیـت خـویش متناسـب بـا سـاختار فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتـصادی و بـه ویـژه محـیط جغرافیـایی و چشم اندازها و جاذبه های طبیعی دارای سازماندهی درونی و كالبد ویژه ای در زمینه نوع یا شیوه زنـدگی معنـوی و مادی خود است. گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی است و خواهان رشد بلندمدت گردشگری بدون اثرات مخرب بر زیست بوم های طبیعی است. بـا عنایـت بـه برخـی اصـول كلـی و بنیـادی در گردشـگری روسـتایی كـه الزامـاً میبایست صیانت محیط طبیعی و فرهنگی را در روستاها به همراه داشته باشد، توسعه روستاها باید همـسو بـا حفـظ محیط زیست روستا باشـد و هـدف از برنامـه ریـزی و مـدیریت گردشـگری روسـتایی ایجـاد تـوازن بـین تقاضـا و قابلیت های روستا است. باید اذعان داشت آنچه تاكنون در كلاردشت اتفاق افتـاده بـا اصـول بنیادی فوق مغایرت دارد و افزایش خانه های دوم در این منطقه برخی پیامدهای منفی و زیانبـار زیـست محیطـی را نیز به دنبال داشته است. از جمله در بسیاری موارد با برهم زدن تـصویر زیبـای روسـتا و از بـین بـردن پوشـش هـای گیاهی (جنگل) و ساخت و سازهای ناهمگون با طبیعت سبز منطقه، منظـره هـای زیبـای روسـتا خدشـه دار گردیـده است. امروزه توسعه ای مورد قبول است كه در آن دوام، استمرار و پایداری محـیط زیـست توصـیه شـده باشـد در حالیكه در رابطه با ساخت و سازهای خانه های دوم در منطقه مورد مطالعه این اصـل بـسیار مهـم نادیـده انگاشـته شده و تخریب محیط زیست در حد نگرانكنندهای صورت گرفته است.

برای خرید و فروش ویلا در کلاردشت با ما تماس بگیرید.